Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

     Практика студентів Нікопольського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
     Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
     Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.
     Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
     Види та обсяг практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються стандартами вищої освіти за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відображаються у навчальних планах.
     Видами практики студентів коледжу залежно від конкретної спеціальності є:

  •  навчальна;
  •  виробнича (технологічна, переддипломна).

     На молодших курсах одним із завдань практики є оволодіння студентами робітничими професіями «слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» та «тракторист-машиніст».
     Зміст практик і послідовність їх проведення визначається наскрізною програмою, яка розробляється відповідними цикловими комісіями згідно з навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста і затверджується директором коледжу. На основі наскрізної програми практики розробляються робочі програми відповідних видів практик, а також методичні та облікові документи, що сприяють досягненню високої якості проведення практики студентів та дієвому контролю за практичним навчанням з боку навчального закладу. 
     Кожну робочу програму після розгляду та затвердження на засіданні циклової комісії затверджує заступник директора з навчальної роботи. Розділи робочої програми практики включають, крім основних, методичні рекомендації щодо проходження практики, перелік літератури та необхідної документації, проведення екскурсій та інші заходи, що сприяють закріпленню знань, отриманих під час навчання. 
     Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми, організацію та контроль за проведенням практики забезпечує керівник практики. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклових комісій, які викладають фахові дисципліни, а також керівні працівники, викладачі - предметники та майстри виробничого навчання.
     Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики. Письмовий звіт разом з щоденником, характеристикою подається на рецензування керівнику практики від коледжу. 
     Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклової комісії, підсумкових конференціях студентів з практики, а загальні підсумки практики підводяться на засіданні педагогічної ради коледжу.
     Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, а також відповідної робітничої професії.
     Під час практики студенти ведуть щоденники, які систематично перевіряють керівники практик. По закінченню навчальної практики студентам виставляються оцінки за результатами перевірки щоденників і особистого спостереження викладачами під час практики.
     Основним завданням технологічної практики є формування професійних умінь і навичок у поєднанні із закріпленням, розширенням і систематизацією одержаних у коледжі знань.
     Навчальна практика та технологічна практики проводиться як у навчальних кабінетах і лабораторіях, так і у навчально-виробничій майстерні, полігонах, навчально-практичних центрах та інших допоміжних об’єктах коледжу а також в організаціях, підприємствах відповідного профілю на основі договорів.
     Базами практик, наприклад, є Навчально-практичний центр Мирогощанського аграрного коледжу (з 2005 року) та Навчально-практичний центр по землевпорядкуванню Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії (з 2000 року).
     Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а також збір матеріалу для виконання курсових проектів (робіт) та звітів з виробничих практик. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.
     Переддипломна практика студентів (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.
     Переддипломна практика студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів-практикантів знаходиться в ролі помічника (дублера) керівника відповідних структурних підрозділів підприємств аграрної галузі (організацій, установ).
     Базами проведення переддипломної практики є сучасні підприємства сільського господарства регіону.

Go to top