Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Перепадя Лілія Михайлівна – методист коледжу

 

     В сучасних умовах розвитку освіти в Україні важливого значення набула система науково-методичної роботи, головною метою якої є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

     Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим спеціалістам вчитися педагогічної майстерності у старших та досвідченіших колег, забезпечує підтримання духу творчості в педагогічному колективі.

     Методичний кабінет коледжу – це своєрідний центр організації та підтримки методичної роботи викладачів.

     Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, що ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

     Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів як одного з найголовніших чинників якісної підготовки майбутніх фахівців.

     Єдина методична проблема коледжу на 2015-2019 р.р. над якою працює колектив «Формування ключових компетенцій студентів на основі впровадження інноваційних технологій навчання та підвищення майстерності викладачів».

     До провідних функцій методичного кабінету коледжу належать:

• організація науково-практичних семінарів для викладачів, конференцій, педагогічних читань;
• виставок нової навчально-методичної літератури тощо;
• сприяння науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів;
• консультація викладачів з питань створення, удосконалення та поповнення навчально-методичних комплексів, оформлення методичних розробок, планів тощо;
• поповнення кабінету нормативними матеріалами;
• інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичної преси з питань виховання, методів і засобів навчання;
• забезпечення методичної підтримки щодо впровадження у навчальний процес нових освітніх технологій, інноваційних методик;
• сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
• сприяння впровадженню в навчальний процес кращого передового педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів, досягнень сучасної науки;
• організація роботи “школи викладача-початківця”.
• допомога викладачам у підготовці до атестації.

metod

     Методичним кабінетом використовуються різноманітні форми методичної роботи. Серед них:

     Групові:

• школа молодого викладача (методичне об`єднання молодих викладачів – це педагоги, які мають стаж роботи до 5 років.);
• семінари-практикуми для досвідчених викладачів;
• творчі групи, до складу яких входять досвідчені викладачі.

     Фронтальні форми:

• педагогічні читання;
• тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей педагогів-майстрів, викладачів-методистів);
• педагогічні тижні циклових комісій;
• науково-практичні конференції;
• тижні молодих викладачів та наставників.

     Індивідуальні форми:

• консультації;
• конкурси “Викладач року”, “Кращий куратор навчальної групи”;
• стажування та наставництво;
• робота з творчо працюючими викладачами;
• огляди-конкурси навчальних кабінетів, лабораторій, методичної роботи;
• вивчення системи проведення занять окремих викладачів тощо;
• узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх технологій;
• створення банку „Передових педагогічних ідей”.

     У навчально-методичному кабінеті знаходяться наступні матеріали:

• нормативно-законодавчі документи (Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази та інші документи Міністерства освіти та науки, Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації);
• галузеві стандарти вищої освіти для всіх спеціальностей коледжу, навчальні плани, навчальні програми;
• плани роботи дорадчих органів коледжу (Педагогічної ради, Методичної ради).

     Роботу з викладачами методичний кабінет координує через циклові комісії.
     Циклові комісії керуються основними документами з планування, обліку навчальної, методичної та наукової роботи:

• навчальні програми з дисциплін, робочі навчальні програми;
• наскрізні та робочі програми практик;
• план роботи циклової комісії;
• індивідуальні плани роботи викладачів;
• план роботи кабінету;
• план роботи гуртка;
• книга протоколів засідань циклової комісії;
• комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін;
• перелік та найменування тем науково-дослідної роботи зі студентами за профілем циклової комісії;
• звіт про роботу циклової комісії на поточний рік.

     Організація роботи з викладачами – початківцями.

     Постійне поповнення педагогічного колективу передбачає роботу з викладачами – початківцями. Навчально-методичний кабінет організовує роботу школи викладача – початківця.

Go to top